Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie informuje, że:


1.  Administratorem Danych Osobowych Klientów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II        w Żarnowie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie z siedzibą w Żarnowie Drugim 1,  16-300 Augustów.


2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie  możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: e.pszczola@gmina-augustow.eu
lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Urząd Gminy Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów.


3.   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie , Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie, określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4.    Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Dyrektora  Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Żarnowie.


5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


6.    Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.


7.    Klient ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie  narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


9.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
- warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie i wynika z przepisów prawa;
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie

 

10.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.


Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Żarnowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
    Żarnowo Drugie 1
    16-300 Augustów
  • 0876436805

Galeria zdjęć