Nawigacja

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Wzory usprawiedliwień i zwolnień. Plan pracy 2018/2019 Program profilaktyczno-wychowawczy Statut szkoły

Dokumenty szkolne

Regulamin Rady Pedagogicznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

§ 2

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2.      Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 3

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 4

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1.    zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2.    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3.    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

4.    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5.    podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie szkoły,

6.    ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

7.    nie promowanie do klasy programowo wyższej lub nieukończenie szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjno zachowania§ 5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.      projekt planu finansowego szkoły,

3.      wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4.      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5.      kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,

6.      zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.

§ 6

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

§ 7

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 8

1.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 9

      1.    W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego

            nadzór pedagogiczny na szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

2        W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3        Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

4        Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.§ 10

1.      Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

-       przed rozpoczęciem roku szkolnego,

-       w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

-       po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

-       w miarę bieżących potrzeb.

3.      Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym 

            na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:

-       przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

-       Rady Szkoły,

-       organu prowadzącego szkołę,

-       co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.      Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.

5.      Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.

6.      Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.

7.      W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.

8.      W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.

9.      W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej. Wyboru dokonuje się w drodze glosowania.

10.   Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy z członków Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.

11.   Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjecie uchwały w tej sprawie.

12.  Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem

13.  Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

14.  Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

15.  Termin i proponowany porządek zebrania Rady Pedagogicznej przewodniczący podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 11

1.      Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

-         opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,

-         przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

-         podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,

-         realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

                  stanowiących,

-         monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,

-         informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,

-         podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,

-         wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

                  prawa (jako dyrektor szkoły).

  1. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 12

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

1.      Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

    -  czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,

    -  składania wniosków i projektów uchwał,


2.      Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

-    czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej

-    nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-    współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

-    realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,


3.      W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być 

            zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.

4.      Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia

           się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości

           postanowień własnoręcznym podpisem.§ 13

1.      Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2.      Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez 

            przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum)

3.      Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady

            Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.      Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5.      Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 14

1.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności

        co najmniej połowy jej członków.

2.        Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.

3.        Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która 

       przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy 

      „wstrzymujące się".

§ 15

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 16

1.   Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2.   W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

3.   W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 17

1.      W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na  

       wniosek członkaRady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

2.      W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznejgłosują kartami do głosowania

       przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

3.      Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady

      Pedagogicznejuczestniczących w zebraniu.


§ 18

1.        Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.

2.        Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

3.         Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

4.        W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

§ 19

O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 20

Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół .

§ 21

1.      Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem pod  protokołem

2.      Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków.

3.      Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

4.      Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

-        numer i datę zebrania,

-        numery podjętych uchwał,

-        stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

-        wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie  zebraniu  uczestniczyły),

-        zatwierdzony porządek zebrania,

-        stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

-        przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),

-        treść zgłoszonych wniosków,

-        podjęte uchwały i wnioski,

-        podpisy przewodniczącego i protokolanta.


§ 22

1.      Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej numerowane są w ramach roku szkolnego.

2.      Zebrania Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały  cyframi 

            rzymskimi.

3.      Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu       w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.

4.      Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy

            organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 23

1.      Do protokołowania posiedzeń wykorzystuje się technikę komputerową. Protokoły z posiedzeń Rady zapisane w formie elektronicznej i wydrukowane są przechowywane plastikowych koszulkach w segregatorze znajdującym się w sekretariacie szkoły.

2.      Strony księgi są numerowane cyframi arabskimi z zachowaniem numeracji ciągłej.

3.      Na wstępie segregatora umieszcza się napis „Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej z  roku szkolnego ………..”. Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, którą po ostatnim zebraniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym oprawia się. Księgę opatruje się klauzulą „Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie odbytych w roku szkolnym …………” . Na ostatniej stronie księgi protokołów  zamieszcza się adnotację:  Księga zawiera …… ponumerowanych stron. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.

4.      Księga protokołów powinna zostać zarchiwizowana w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie umożliwiającym powtórną edycję dokumentów. Płyta zawierająca protokoły i załączniki do nich jest dołączona do oprawionej księgi protokołów po zakończeniu roku szkolnego.

5.      Dane dotyczące klasyfikacji opracowane komputerowo przez wychowawców dostarczane są sekretarzowi Rady na nośnikach magnetycznych lub pocztą elektroniczną. Inne załączniki i materiały przygotowane na posiedzeniu również winny być dostarczane w formie elektronicznej.

6.      Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady. Uwagi do treści protokołu zamieszcza nauczyciel w dołączonym do wyłożonego  protokołu na roboczym formularzu zawierającym imię i nazwisko nauczyciela oraz treść sprostowania.

7.      Po zatwierdzeniu protokołów nie wolno odnotowywać w nich żadnych uwag.
§ 24

1.      Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym 

       zebraniu.

2.      Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały  przyjęte.

3.      Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 25

1.        Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze 

       uchwały.

2.         Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze  uchwały.

3.         Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 

       dotychczasowych zapisów.

4.         Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna,  

       przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

5.        Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szkoły.

§ 26

Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.


W niniejszym regulaminie uwzględniono zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr IV/2008/2009 z dnia 21 listopada 2008 r. oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr VI /2009/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
    Żarnowo Drugie 1
    16-300 Augustów
  • 0876436805

Galeria zdjęć