Nawigacja

Wewnątrzszkolny System Oceniania Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Program Wychowawczy Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Plan pracy szkoły 2017/2018 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Program profilaktyki Wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Dokumenty szkolne

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Podstawy prawne:

·         Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( DZ. U. z 1991r. Nr 95 poz.425) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 44zb (Dz. U. z 2015r. poz. 357)

·         Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)

·         Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U.z 2012r. poz. 977)

·         Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (w trakcie ogłaszania w DZ. U.)  

I.     PRZEDMIOT, CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

1.    Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów u opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania i realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5.    Cele oceniania:

a)    informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,

b)   informowanie ucznia o jego zachowaniu,

c)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

d)   motywowanie ucznia do dalszej postępów w nauce i zachowaniu,

e)    wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,

f)    udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

g)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

h)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)   ustalanie kryteriów ocen zachowania,

c)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w szkole,

d)   ustalanie ocen końcoworocznych,

e)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

f)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

g)   ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

II.  INFORMOWANIE UCZNIÓW I  RODZICÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH

1.    Nauczyciele do 20 września każdego roku informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

2.    Nauczyciele informują również ucznia i jego rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

3.    Wychowawca klasy do 20 września każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach i kryteriach oceniania zachowania.

4.    Wychowawca informuję również o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.    Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.

6.    Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.

 

 

III.   ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W ZAKRESIE OCENIANIA

1.    Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:

1)   Wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia.

2)   Wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób powinien dalej pracować nad poprawą wyników.

3)   Sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

4)   Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

5)   Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

6)   Nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego.

7)   Systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w ciągu trzech dni od napisania ich przez uczniów, sprawdziany w ciągu tygodnia od ich napisania, prac klasowych w terminie 2 tygodni od ich napisania.

8)   Systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych.

9)        Informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego.

2.    Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:

1)   Rozmowę indywidualną

2)   Ogólne zebranie rodziców

3)   Rozmowę telefoniczną

4)   Pocztę elektronicznej

5)   Informacje przekazywane w e-dzienniku

6)   Wpis do dzienniczka ucznia

7)   Korespondencję pocztą tradycyjną

 

IV.   ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO

1.    Systematyczność i cykliczność oceniania

1)   Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2)   Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

·      1 godz. tygodniowo - minimum 3 oceny

·      2 godz. tygodniowo - minimum 5 ocen

·      3 godz. tygodniowo - minimum 6 ocen

·      4 i więcej godz. tyg. - minimum 8 ocen

2.    Ocenianie bieżące

1)   Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy
i umiejętności z różnych rodzajów aktywności:

·      odpowiedzi ustne ( z trzech ostatnich lekcji)

·      aktywność na lekcji/ praca na lekcji

·      testy

·      prace manualne/ twórcze

·      prace domowe

·      projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne

·      ćwiczenia, eksperymenty

·      kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z 3 ostatnich tematów)

·      sprawdziany pisemne wg specyfiki przedmiotu (nauczyciele zachowują wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów w tygodniu w danej klasie)

·      prace klasowe obejmujące dział/ cykl lekcji z danego przedmiotu mogą być przeprowadzane jeden raz w tygodniu.

·      testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie   z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.

2)   Planowanie prac pisemnych polega na zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazanie uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej.

3)   Na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.

 

 

V.  TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH:

1.      Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu przed feriami zimowymi i polega ono na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

2.      Przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach klasyfikacyjnych – w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej / końcoworocznej. Informacje w formie pisemnej należy przygotować w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazać rodzicom, drugi podpisany przez rodzica pozostawić u wychowawcy. Poinformowanie nie jest równorzędne z ich wystawieniem. Uczeń, który w okresie od poinformowania do wystawienia oceny klasyfikacyjnej powiększy zasób wiedzy i umiejętności może otrzymać wyższą ocenę klasyfikacyjną od poprzedniej

 

3.      Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

o   Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 1 miesiąca przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami). Pisemny wniosek należy złożyć u dyrektora szkoły.

 • Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w formie pisemnej i ustnej, oddzielnie dla każdych zajęć edukacyjnych, dla których uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń – wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów.
 • Dyrektor szkoły niezwłocznie po wpłynięciu wniosku informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów o wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
 • Sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 • Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

-imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

-termin tych czynności,

-zadania sprawdzające,

-wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,

-podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

 • Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do dziennika lekcyjnego. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
 • Ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

4.      Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) nauczyciel ma obowiązek wystawić na ostatnich zajęciach w terminie nieprzekraczającym 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej,

5.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku  lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu co najmniej 50% nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,

6.      W przypadku nie wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego przedmiot, wystawia ją wychowawca w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena jest ostateczna.

7.      Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanej nagannej oceny zachowania na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej i śródrocznej, z zastrzeżeniem ust.8 

8.    Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych zmianę oceny klasyfikacyjnej zachowania do nagannej, gdy w ciągu miesiąca przed posiedzeniem rady pedagogicznej, uczeń dopuści się karygodnego zachowania, niezgodnego z ogólnie przyjętymi w szkole kryteriami zachowania. O obniżeniu oceny zachowania decyduje wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną. w tej sytuacji nie stosuje się terminu wskazanego w ust. 7. 

VI.   ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1.    Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen.

2.    Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są odnotowane w dzienniku.

3.    Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.

4.    Uczeń ma prawo jeden raz poprawić pracę w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym.

5.    W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecność w czasie poprawy uczeń traci możliwość ponownej poprawy pracy.

6.    W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę z pracy.

7.    Wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej przez nauczyciela.

8.    Uczeń nieobecny podczas pisania prac klasowych, jeśli jego nieobecność jest usprawiedliwiona, jest zobowiązany do napisania pracy w innym, wyznaczonym przez nauczyciela czasie.

9.    Jego nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym przez nauczyciela terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

VII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

1.    Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowując wymagania do możliwości ucznia i jego potrzeb indywidualnych, w szczególności do ucznia:

·      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

·      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia,

·      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,

·      nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

2.    Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu i etapu edukacyjnego i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

3.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

5.    Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.      Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

10.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

11.    Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na :

·      Przygotowaniu dla ucznia zdolnego dodatkowych kart pracy, zadań domowych o większym stopniu trudności, dodatkowych zadań na sprawdzianach, wymagających większego wysiłku umysłowego i logicznego myślenia

·      Zróżnicowaniu zadań na lekcjach i podczas sprawdzianów, testów itp.

·      Dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią).

·      Opracowaniu zadań o mniejszym stopniu trudności na lekcjach i podczas sprawdzania wiedzy.

 

 

 

VIII.       KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH IV-VI 

1.    Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

celująca - 6

bardzo dobra - 5

dobra - 4

dostateczna - 3

dopuszczająca - 2

niedostateczna - 1

2.    Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

3.    Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.

4.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

5.    Ocenę „celującą” otrzymuje uczeń, który:

·      posiadł wiedzę i umiejętności w 100% objęte programem nauczania i treściami podstawy programowej danego przedmiotu,

·      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

·      osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo ogólnopolskim.

6.    Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który:

·      opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i treściami podstawy programowej,

·      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,

·      potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

7.    Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który:

·      opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy

·      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

8.     Ocenę „dostateczną” otrzymuje uczeń, który:

·      opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,

·      rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,

9.     Ocenę „dopuszczającą” otrzymuje uczeń, który:

·      w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,

10.    Ocenę „niedostateczną” otrzymuje uczeń, który:

·      nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności  określonych programem nauczania i podstawą programową,

·      nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

11.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej).

12.    Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:

niedostateczny       0 - 29 %

dopuszczający      30 –49 %

dostateczny         50 – 75 %

dobry                   76 – 94 %

bardzo dobry        95 - 99 %

celujący                      100 %

13.    Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

14.    Na życzenie rodziców i uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.

15.    Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.

16.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

17.    W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

IX.   KRYTERIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III

1.    W edukacji wczesnoszkolnej system oceniania ma na celu dostarczyć UCZNIOWI  informacji o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również motywuje UCZNIA do dalszej pracy. NAUCZYCIELOM dostarcza wiedzy na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami. RODZICÓW informuje o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

2.    W klasach I-III stosuje się śródroczne i końcoworoczne, opisowe ocenianie.

-oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według skali ocen wymienionej w rozdz. VIII p.1

3.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej.

4.    Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych i zachowania (opisowej).

5.    Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

6.    W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

7.    Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

8.    Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

X.  OCENIANIE ZACHOWANIA

1.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.    Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

·      wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·      dbałość o honor i tradycje szkoły

·      dbałość o piękno mowy ojczystej

·      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

·      godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·      okazywanie szacunku innym osobom.

3.      Ustala się następujące wytyczne do oceny opisowej zachowania uczniów klasach I - III:

 

Ø  postawy proedukacyjne (stosunek do obowiązków szkolnych):

-          aktywność na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych,

-          frekwencja (punktualność, nieobecności, usprawiedliwienia w terminie, spóźnienia, samowolne opuszczanie zajęć, wagary),

-          dyscyplina na lekcji (w tym poszanowanie prawa do nauki innych uczniów),

-          praca na miarę możliwości,

-          poszanowanie mienia szkoły,

-          samoocena i samokontrola w procesie dydaktycznym,

 

Ø  postawy prospołeczne (kultura osobista, zasady współżycia w zespole):

-          stosunek do koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi,

-          kultura języka,

-          pomoc koleżeńska i aktywność społeczna (w klasie, szkole, poza szkołą),

-          umiejętność rozwiązywania problemów (w tym finalizowanie spraw),

-          podporządkowanie się zaleceniom i poleceniom nauczycieli i dyrektora,

-          poszanowanie godności innych osób,

-          tolerancja wobec poglądów i przekonań innych,

-          przeciwstawianie się brutalności i wulgarności,

-          uczciwość, prawdomówność i lojalność,

-          zachowanie asertywne i empatyczne,

-          samokontrola i samoocena w sytuacji społecznej:

 

Ø  postawy prozdrowotne (zdrowie, higiena, bezpieczeństwo):

-          dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,

-          dbałość o zdrowie (w tym nie zażywanie używek takich, jak: alkohol, tytoń, narkotyki),

-          dbałość o estetykę ubioru, wyglądu (czystość i higiena) własną i otoczenia:

 

Ø  szczególne uzdolnienia/osiągnięcia, mocne strony ucznia:

-          wykazywanie uzdolnienia i zainteresowania,

-          osiągnięcia na forum klasy, szkoły i poza szkołą,

-          mocne strony ucznia;

-          inne uwagi (dodatkowe uwagi o uczniu):

-          zalecenia i wskazówki do pracy dydaktyczno-wychowawczej dla nauczyciela i rodzica,

inne spostrzeżenia i sygnały ze strony nauczyciela (przedmiotowca), innych pracowników szkoły

4.    Dla uczniów z klas IV – VI obowiązuje skala ocen:

·      wzorowe

·      bardzo dobre

·      dobre

·      poprawne

·      nieodpowiednie

·      naganne

5.    Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

6.      W klasach IV – VI ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

 

WZOROWE

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

ü  prezentuje wysoką kulturę osobistą, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia;

ü  dba o piękno mowy ojczystej

ü  dba o honor i tradycje szkoły;

ü  wykazuje się uczciwością;

ü  reaguje na przejawy zła;

ü  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

ü  szanuje pracę i godność własną  oraz innych;

ü  godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

ü  szanuje mienie szkoły i własność prywatną;

ü  chętnie pomaga i okazuje szacunek innym osobom;

ü  nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych;

ü  dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany; nie dopuszcza się noszenia wyzywających strojów, farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci, noszenia kolczyków przez chłopców oraz noszenia ozdób zagrażających bezpieczeństwu.

Aktywność społeczna

ü  chętnie bierze udział w zawodach, konkursach i olimpiadach osiągając w nich sukcesy;

ü  aktywnie uczestniczy w pracach samorządu szkolnego i klasowego;

ü  samodzielnie lub w zespole zgłasza inicjatywy służące wzbogaceniu życia społeczności szkolnej.

Pilność i dyscyplina

ü  zawsze bez zarzutu spełnia obowiązki ucznia,

ü  systematycznie i sumiennie przygotowuje się do lekcji,

ü  odrabia prace domowe;

ü  wykonuje polecenia nauczyciela,

ü  przynosi obuwie na zmianę;

ü  w terminie oddaje książki do biblioteki;

ü  w terminie usprawiedliwia godziny nieobecne;

ü  dotrzymuje podjętych zobowiązań;

ü  chętnie pomaga kolegom mającym trudności w nauce;

ü  nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieuzasadnionych spóźnień.

 

BARDZO DOBRE

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

ü  prezentuje dość wysoką kulturę osobistą;

ü  dba o piękno mowy ojczystej

ü  dba o honor i tradycje szkoły

ü  wykazuje się uczciwością;

ü  reaguje na przejawy zła;

ü  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

ü  szanuje pracę, godność własną i innych;

ü  szanuje mienie szkoły i własność prywatną;

ü  jest koleżeński;

ü  nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych;

ü  dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany; nie dopuszcza się noszenia wyzywających strojów, farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci, noszenia kolczyków przez chłopców oraz noszenia ozdób zagrażających bezpieczeństwu.

Aktywność społeczna

ü  bierze udział w zawodach , konkursach i olimpiadach

ü  podejmuje się rozmaitych obowiązków związanych z codziennym życiem klasy i szkoły, sumiennie się z nich wywiązuje;

Pilność i dyscyplina

ü  systematycznie i sumiennie przygotowuje się do lekcji,

ü  odrabia prace domowe,

ü  wykonuje polecenia nauczyciela,

ü  przynosi obuwie na zmianę;

ü  niemal zawsze w terminie oddaje książki do biblioteki;

ü  w terminie usprawiedliwia godziny nieobecne;

ü  wywiązuje się z podjętych zobowiązań;

ü  w miarę możliwości pomaga kolegom mającym trudności w nauce;

ü  nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieuzasadnionych spóźnień.

 

 

DOBRE

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

ü  cechuje się nie budzącą zastrzeżeń kulturą osobistą; nie używa wulgarnego słownictwa, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa;

ü  nie prowokuje konfliktów i bójek;

ü  nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi;

ü  przypadki nierespektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm zdarzają się bardzo rzadko; stopień szkodliwości społecznej i osobistej jest mały, a oddziaływania wychowawcze odnoszą skutek;

ü  wykazuje się uczciwością;

ü  reaguje na przejawy zła;

ü  szanuje pracę i godność własną a także innych;

ü  szanuje mienie szkoły i własność prywatną;

ü  nie stwierdzono żadnych nałogów czy uzależnień;

ü  dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany; nie dopuszcza się noszenia wyzywających strojów, farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci, noszenia kolczyków przez chłopców oraz noszenia ozdób zagrażających bezpieczeństwu.

Aktywność społeczna

ü  po zachęceniu przez nauczyciela, bez zaangażowania włącza się w prace na rzecz klasy i szkoły (apele, uroczystości, gazetki ścienne itp.)

Pilność i dyscyplina

ü  systematycznie i w miarę możliwości przygotowuje się do lekcji,

ü  prawie zawsze ma odrobione prace domowe,

ü  wykonuje polecenia nauczyciela,

ü  przynosi obuwie na zmianę;

ü  wywiązuje się z dyżurów klasowych i powierzonych mu zadań;

ü  dotrzymuje ustalonych terminów np. zwrotu wypożyczonych książek, wykonania zadań;

ü  w terminie usprawiedliwia godziny nieobecne;

ü  nieusprawiedliwiona absencja i spóźnienia zdarzają się bardzo rzadko.

 

 

 

POPRAWNE

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

ü  używa wulgaryzmów w rozmowach;

ü  przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

ü  często nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm, ale stopień szkodliwości społecznej i osobistej jest mały, a oddziaływania wychowawcze odnoszą skutek;

ü  przychodził kilkakrotnie niestosownie ubrany;

ü  bywa nieuczciwy

ü  czasami uchybiał godności własnej lub innej osoby;

ü  czasami nie wykazywał szacunku dla pracy własnej lub cudzej;

ü   naraził na nieznaczny uszczerbek mienie prywatne lub publiczne;

ü  nie stwierdzono żadnych nałogów czy uzależnień.

Aktywność społeczna

ü  niechętnie bierze udział w akademiach szkolnych;

ü  na ogół z polecenia nauczyciela uczestniczy w życiu szkoły i klasy.

Pilność i dyscyplina

ü   bywa nieprzygotowany do lekcji,

ü   często nie odrabia prac domowych;

ü  wykazuje niesystematyczność;

ü  często  nie zmienia obuwia;

ü  często nie dotrzymuje ustalonych terminów np. zwrotu wypożyczonych książek, wykonania zadań;

ü  niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania;

ü  nieregularnie usprawiedliwia nieobecności;

ü  nie pracuje w miarę swoich możliwości;

ü  nieusprawiedliwiona absencja i spóźnienia zdarzają się rzadko.

 

 

 

 

NIEODPOWIEDNIE

 

Ocenę  nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

ü  wykazuje brak kultury,

ü  jest wulgarny, bezczelny, konfliktowy i agresywny;

ü  przejawia negatywne zachowania a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą skutku;

ü  wchodzi w kolizję z prawem;

ü  podrabia dokumenty (usprawiedliwienia, podpisy);

ü  nie reaguje na zwracane uwagi odnośnie noszenia odpowiedniego stroju i dbania o higienę;

ü  często nie jest uczciwy;

ü  nie reaguje na przejawy zła;

ü  nie szanuje  godności własnej i innych;

ü  nie szanuje pracy innych, ani cudzej własności;

ü  ulega nałogom ( pali papierosy).

Aktywność społeczna

ü  unika pracy na rzecz zespołu.

Pilność i dyscyplina

ü  przychodzi nieprzygotowany do lekcji;

ü  nie nosi zmiennego obuwia;

ü  nie dotrzymuje ustalonych terminów np. zwrotu wypożyczonych książek, wykonania zadań;

ü  samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły;

ü  otrzymał przynajmniej raz zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

ü  nie wykonuje poleceń nauczyciela;

ü  często się spóźnia , zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia.

 

 

NAGANNE

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

ü  wykazuje brak kultury – jest wulgarny, arogancki i agresywny w stosunku do nauczycieli, personelu i kolegów;

ü  przejawia utrwalone, negatywne zachowania, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą żadnego skutku;

ü  przychodzi do szkoły nieodpowiednio ubrany, lekceważy uwagi na ten temat kierowane ze strony dyrektora bądź wychowawcy;

ü  czyni zło i namawia do niego;

ü  złośliwie niszczy własność prywatną, mienie szkoły;

ü  nagminnie kłamie;

ü  znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi - stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;

ü  wchodzi w kolizję z prawem (pobicia kradzieże);

ü  ulega nałogom: pali papierosy, pije alkohol, ma kontakt ze środkami odurzającymi.

Aktywność społeczna

ü  odmawia jakiejkolwiek pracy na rzecz klasy i szkoły.

Pilność i dyscyplina

ü  notorycznie zaniedbuje i lekceważy swoje obowiązki szkolne;

ü  nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.

 

 

7.        Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najniższej w danym typie szkoły nie kończy jej.

8.        Tryb i zasady ustalania ocen zachowania uczniów

Ø  na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas zobowiązani są przygotować propozycję ocen zachowania,  i wcześniej przedstawić do zaopiniowania radzie pedagogicznej, uczniom klasy i zainteresowanemu uczniowi. Proponowane oceny należy podać  rodzicom Poinformowanie nie jest równoznaczne z ich wystawieniem. Uczeń który w okresie od poinformowania do wystawienia oceny z zachowania poprawi swoje zachowanie może otrzymać wyższą ocenę z zachowania.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

Ocenę z zachowania można poprawić tylko o jeden stopień  na warunkach:

§  dodatkowa praca społeczna na rzecz klasy, szkoły, środowiska wyznaczona przez wychowawcę w porozumieniu z rodzicem i radą pedagogiczną. Praca społeczna odbywać się będzie po zajęciach lekcyjnych.

§  wykonanie pod kierunkiem nauczyciela pomocy dydaktycznej w formie gazetki, plakatu lub hodowla rozsady kwiatowej na rabaty szkolne

§  dodatkowo wyznaczone przez wychowawcę dyżury.

 

Decyzję o zmianie oceny klasyfikacyjnej z zachowania podejmuje wychowawca klasy.  Powinna być ona wystawiona w terminie 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. O ocenie poinformowany jest uczeń w formie pisemnej który przekazuje informację rodzicom.

 

9.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

10.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

Ø  oceny z zajęć edukacyjnych,

Ø  promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

11.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

12.  Postanowienia końcowe dotyczące oceny zachowania

Ø  Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane przez wychowawcę w ciągu tygodnia.

Ø  Usprawiedliwienia pisane przez rodziców muszą być uzasadnione i podpisane. W przypadkach wątpliwości wychowawca ma obowiązek porozmawiać z rodzicami w tej kwestii.

Ø  Dodatkowo każdy wychowawca wg własnego uznania może prowadzić „zeszyt uwag”, w którym zapisywane są pozytywne i negatywne uwagi ucznia. Uwagi i pochwały wpisuje nie tylko wychowawca, ale również każdy uczący nauczyciel.

Ø  Przy wystawianiu ocen zachowania uczniom klas programowo najwyższych (VI) należy uwzględnić ich postawę w ciągu całego pobytu w szkole.

 

XI.   EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

4.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6.    Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

7.    Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

·      obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego

·      dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki , muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

9.    Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze
( roku szkolnym).

10.    Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

11.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w skład komisji wchodzą:

·      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji

·      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

12.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

·      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

·      nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

13.    Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia.

14.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.    Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

XII. EGZAMIN POPRAWKOWY

1.    Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły.

4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6.    W skład komisji wchodzą:

Ø dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

Ø nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

Ø nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7.    Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.    Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

11.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 12

12.    Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

XIII.       SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.    Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

5.    W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności wchodzą:

·      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

·      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

·      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.    W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

·      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

·      wychowawca oddziału;

·      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

·      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

·      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

·      przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

·      przedstawiciel rady rodziców.

8.    Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

9.    Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

·      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

·      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

·      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

·      imię i nazwisko ucznia;

·      zadania sprawdzające;

·      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

11.    Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

·      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

·      termin posiedzenia komisji;

·      imię i nazwisko ucznia;

·      wynik głosowania;

·      ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12.    Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia

XIV.       SPRAWDZIAN KOMPETENCJI PO KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.    W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sprawdzający, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2.    Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym w czerwcu.

3.    Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły przez ucznia.

4.    Szkoła może przeprowadzić próbną diagnozę sprawdzianu.

5.    Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej a ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie VI.

6.    Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.

7.    Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

·      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

·      w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

8.    Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9.    Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

·      część pierwsza – 80 minut;

·      część druga – 45 minut.

10.    Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu.

11.    Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

12.    Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

13.    Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

14.    Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

15.    Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

16.    Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz uczniów przystępujących do sprawdzianu i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

17.    Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni w przypadku ucznia szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu.

18.    Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

19.    W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany odpowiednio w części drugiej sprawdzianu dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

20.    Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy uczeń zakresie szkoły podstawowej uczy się więcej niż jednego języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

21.    Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.

22.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części oraz uczeń, który przerwał daną część sprawdzianu, może przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora CKE.

23.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym może być zwolniony ze sprawdzianu na podstawie udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły, porozumieniu z rodzicami ucznia do dyrektora OKE.

24.    W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

25.    Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 18, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu

26.    Wyniki sprawdzianu są ustalane w procentach, są one ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

27.    Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor szkoły, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

28.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

29.    W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu; drugi nauczyciel zatrudniony w innej szkole.

30.    Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

31.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole sprawdzianu, opracowuje procedury przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, na podstawie procedur ustalonych przez dyrektora OKE.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
  Żarnowo Drugie 1
  16-300 Augustów
 • 0876436805

Galeria zdjęć