Nawigacja

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Wzory usprawiedliwień i zwolnień. Plan pracy 2018/2019 Program profilaktyczno-wychowawczy Statut szkoły

Dokumenty szkolne

Plan pracy 2018/2019

Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Stworzyć warunki do kreatywności nauczycieli

 

- opracowanie planu doskonalenia nauczycieli

- udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego dzielenie się zdobytą wiedzą.

dyrektor

nauczyciele

IX, cały rok

cały rok

Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli

- realizacja planu WDN

- dokonać analizy planów dydaktycznych pod kątem zgodności z nowym rozporządzeniem

- zapoznanie nauczycieli z bieżącymi zmianami dotyczącymi prawa oświatowego

nauczyciele

dyrektor

dyrektor

cały rok


 

X

Cały rok


 

I. ZADANIA  DYDAKTYCZNE

Zadania


 Sposób realizacji

Osoba odpowiedzia-lna

Termin realizacji

I. Osiąganie wysokich wyników nauczania. 

1. Rozpoznawanie

    indywidualnych

    możliwości

    uczniów.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1.Aktualizacja planów i programów pracy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Współpraca z psychologiem pedagogiem z PPP i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych możliwości ucznia. 

n-le


 


 

n-le

przedmiotu

Cały rok


 


 

IX-VI

 

2. Wypracować systemy motywujące uczniów do nauki (systematyczna praca)

n-le przedm.

wychowawcy

IX - VI

3. Poprawa wyników nauczania

-zwrócenie uwagi na czytanie ze zrozumieniem i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

-poszukiwanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych

 -ulepszenie rozkładów materiału z uwzględnieniem lekcji audiowizualnych, lekcji w terenie, wycieczek, elementów wychowania regionalnego, zdrowotnego i prorodzinnego

- indywidualizacja pracy na lekcjach,

-zapewnienie wszystkim uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiedniego wsparcia.

 

n-le

przedmiotu


 

IX - VI

4.Stosowanie urozmaiconych, i atrakcyjnych form i metod pracy (główne aktywnych) oraz narzędzi twórczego myślenia.

n-le

przedmiotu

IX - VI

5.Wnikliwa analiza osiągnięć uczniów oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy

n-le

przedmiotu 


 I – VI 

6. Zajęcia wyrównawcze w kl. I – III z edukacji polonistycznej i matematycznej.

n-le

klas I - III 

cały rok

7.Udzielanie trafnej i skutecznej informacji zwrotnej uczniom-wskazywanie mocnych stron, wskazywanie co wymaga poprawy, udzielanie wskazówek w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

n-le

przedmiotu 

cały rok

8. Porównywanie wyników uzyskiwanych przez uczniów w toku kształcenia z uzyskiwanymi przez nich wynikami sprawdzianu.

dyrektor szkoły,

n-le przedmiotu

cały rok

2. Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku szkolnego.

 

1.Kontrola obowiązku szkolnego.

dyrektor

XI, III

 

2. Systematyczna kontrola i analiza frekwencji.

n-le

przedmiotu

Co miesiąc

3. Realizacja programów poszczególnych przedmiotów.


 


 


 


 

 


 

1. Wybór programów i podręczników na przyszły rok szkolny.

wychowawcy klas

 

II

 

2. Przy modyfikacji programu uwzględnienie wyników sprawdzianu.

nauczyciele

 

II

 

3. Rytmiczne realizowanie tematów.

nauczyciele


 

 

Cały rok

 

4.Systematyczne sprawdzanie prac domowych z uwzględnieniem  ortografii i interpunkcji .

nauczyciele

przedmiotu

 

cały rok


 

 

5. Systematyczne kontrolowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów.

n-le

przedmiotów

 

cały rok

 

6. Wystawy, występy, przeglądy prac i osiągnięć uczniów.

n-le

przedmiotów 

cały rok

4. Przeciwdziałanie

obciążeniu

uczniów niewłaściwą

organizacją

zajęć w szkole.

 

1. Różnicowanie wymagań i zadań  w pracy na lekcji, sprawdzianach, w pracy domowej.

n-le

przedmiotów 

cały rok

 1.  Dostosować wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno – pedagog.

n-le

klas I-VI 

 

cały rok

5. Kontrola i

systematyczna

ocena pracy.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1.Wyrabianie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

n-le

przedmiotów

IX-VI

2. Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.

n-le

przedmiotu

IX-VI

3. Badanie wyników nauczania.

-przekazanie wiadomości o uczniach z kl. III w kl. IV

 

n-le

przedmiotu

IX – VI

4. Obserwacje zajęć.

dyrektor

szkoły

raz na miesiąc

Wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości przez stwarzanie okazji do prezentacji swoich osiągnięć w szkole i poza nią

5.Organizowanie wystaw prac uczniowskich na terenie szkoły

nauczyciele

dyrektor

Cały rok

6.Wyróżnianie podczas apeli szkolnych uczniów osiągających sukcesy w konkursach

7. Omówienie na zebraniu z rodzicami zagadnienia oceniania uczniów posiadających opinię z Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej.

dyrektor

 szkoły

wg terminów zaplanowanych

6. Praca z uczniami

uzdolnionymi i

mającymi

trudności z opanowaniem podstawy programowej.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 7. Ukierunkowanie

 zainteresowań

 młodzieży na

   różne dziedziny

    wiedzy.

1. Prowadzenie zajęć  korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów z opinią z PPP i indywidualnych zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych dla uczennicy kl. VII z obustronnym niedosłuchem.


 

n-el specjalista

 

IX -VI

 1.   Zorganizowanie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych.

 

n-le

poszczeg.

przedmiotów

cały rok

3.Zapewnienie uczniom możliwości udziału w różnorodnych konkursach i zawodach. W tym konkursach czytelniczych jako zachęta do czytania i rozwijania kompetencji czytelniczych.

-

n-le

poszczeg.

przedmiotów

cały rok

4. Systematyczne kontrolowanie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń – walka z błędami ortograficznymi.

n-le

poszczeg.

przedmiotów

cały rok

5. Doskonalenie pracy w zespołach zadaniowych.

 

n-le

przedmiotu

 

IX - VI

6. Pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce i wybitnie uzdolnionych w nawiązaniu kontaktu z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.


 

n-le

przedmiotu


 

cały rok

7. Aktywnie współpracować z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Każdą próbę pomocy odnotować w dzienniku wychowawcy klasy.

 

n-le

przedmiotu i wychowawcy

IX – VI

8Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych:

 

n-le

przedmiotu i wychowawcy

IX - VI


 

- „Kangur Matematyczny”

 

M. Grzymkowska

III

- Konkurs – wystawaMój zeszyt najpiękniejszy”

 

n-le klas I-III

 

II

- Konkurs ortograficzny dla kl. II – III  oraz IV – VIII  „ Mistrz Ortografii”.

E. Jarząbska

S. Niedźwiecka

L. Lewkiewicz

I/II


- Konkurs czytania ze zrozumieniem w kl. II-III.

E. Jarząbska

S. Niedźwiecka

XII


 - Konkurs kolęd - karaoke.

 

A.Rybi

M. Grzymkowska

M. Ciemna

I

 

 


 

- Konkursy plastyczne

E. Tabaka

cały rok


 

- Konkurs tenisa stołowego kl. IV - VIII

A. Rybi

III

 -eTwinning

M. Ciemna

cały rok


 - Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas I-III i IV-VII

E. Jarząbska

A. Rybi

IV

- Pamięć o patronie szkoły – okoliczne apele i konkursy.

E. Tabaka

wychowawcy

Cały rok


 9. Praca z uczniem mającym trudności w nauce 

- skierować uczniów kl. I-IV mających trudności w nauce na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie

n-le wychowawcy

 

cały rok

-  kontynuować indywidualizację wymagań wobec uczniów 

n-le wychowawcy 

cały rok


 - prowadzić zajęcia wyrównawcze z projektu unijnego z  matematyki, j. angielskiego

 

n-ele przedmiotów

kl I-VIII

 

cały rok

- otoczyć życzliwą opieką i pomocą uczennicę kl. VII z obustronnym niedosłuchem

n-le przedmiotów

 

cały rok

1.Zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach.

-promocja talentów i sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły, tablicach.

n-le

cały rok

2. Przeanalizowanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych.

dyrektor szkoły

VI

3. Planowanie wycieczek klasowych, biwaków i kuligów

 

wychowawcy klas

IX

     

Pierwsze spotkanie z biblioteką dla klasy I.

E. Jarząbska

IX

8. Samokształcenie

   i doskonalenie

   zawodowe.

 1.   Przygotowanie tematyki zebrań szkoleniowych Rady Pedagogicznej.

dyrektor szkoły

IX, II

2. Aktywny udział nauczycieli w kursach  i warsztatach organizowanych przez CEN w Suwałkach

chętni nauczyciele

IX – VI

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

chętni nauczyciele

IX – VI

9. Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego

 

1.Wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego podczas konstruowania sprawdzianów i badań w bieżącym roku.

n-le przedmiotów

IX – VI

10. Wdrażanie

   metod

   aktywizujących

   proces

   nauczania.

 

1. Stosowanie metod aktywizujących na prowadzonych  zajęciach.

n-le przedmiotu

IX – VI

2.Udział w lekcjach koleżeńskich.


 zainteresow.

n-le 

IX - VI

11.Monitorowanie i modyfikowanie WSO.

WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną

1. Zapoznanie uczniów  i rodziców z WSO.

wychowawcy

IX

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z PSO, wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny oraz kryteriami ocen z zachowania.


wychowawcy

IX

12. Rozwój czytelnictwa uczniów.

1. Kontynuowanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Żarnowie.


 

n-le wychowawcy

 

IX - VI

2. Prezentowanie na tablicy ogłoszeń okresowych wyników czytelnictwa poszczególnych klas.

n-el jęz. polskiego i wychowawcy kl.I-III

 

IX - VI

 

3. Wspólnie z GBP wyłonić i nagrodzić uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek.

L. Lewkiewicz

n-ele kl. I-III

VI


 

4. Podczas zajęć ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem.

L. Lewkiewicz

cały rok


 

5. Zorganizowanie zajęć bibliotecznych w GBP, kładąc szczególny nacisk na ćwiczenie umiejętności korzystania z literatury popularnonaukowej w celu uzyskania informacji.

L. Lewkiewicz

A. Mołodziejko

 

cały rok


 

 

6. Zorganizowanie biblioteczek klasowych

L. Lewkiewicz

wychowawcy klas I-III

cały rok

 

 

 

 

 

         


 


 

II. ZADANIA  WYCHOWAWCZE


 

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1. Kształtowanie

    postaw

    obywatelskich

    i patriotycznych

    młodzieży.

1. Włączenie tematyki rocznic narodowych

- Odzyskanie Niepodległości -kl. VIII

- Katyń 1940 - kl. VI

- Uchwalenie Konstytucji 3 Maja kl. V i kl. III


 

E. Tabaka

L. Lewkiewicz

M.Grzymkowska

S. Niedźwiecka 

 

IX

IV

V

 

2. Zorganizowanie Święta  Pierwszoklasisty. 

M. Motulewicz

M. Ostapowicz

X/XI

 

2. Wyrabianie

    nawyków

    kulturowych.

1. Zwracanie uwagi na kulturę  języka w czasie przerw.

 

n-le dyżurujący


 

IX – VI

2. Uczenie zasad savoir – vivre (właściwe zachowanie w autobusie szkolnym, podczas wycieczek oraz w miejscach publicznych – teatr, filharmonia) na godzinie wychowawczej.

wychowawcy klas


 IX - VI

3. Systematyczne apelowanie do

  rodziców o uczulanie swoich

  dzieci na zasady dobrego

  wychowania.

 

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

na zebraniach

IX - VI

4. W ramach godz. wychowawczych wychowawcy mają zaplanować ćw. pozwalające wyrabiać nawyki właściwego zachowania się w różnych sytuacjach (gdy dziecko wygrywa, przegrywa i itp.)

wychowawcy klas

IX - VI

3. Stworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 

1. Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


 dyrektor szkoły


 IX

2. Opracowanie „Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych”

nauczyciele

IX

3. Opracowanie „Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego”

 

opiekun SU

IX

4. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Rad Klasowych i Samorządu Uczniowskiego.

 

wychowawcy klas

opiekun S.U.


 

IX

5. Przeprowadzenie apeli szkolnych.

opiekun S.U.

n-ele

IX - VI

6. Przeprowadzenie akcji charytatywnych i doraźnej pomocy oraz zorganizowanie tradycyjnych imprez i uroczystości integrujących społeczność uczniowską:

Samorząd Uczniowski


 

IX - VI 

 

- Sprzątanie Świata

A. Rybi

wychowawcy klas 

IX

- „Zakręcona akcja”

Opiekun SU

 

X-XI

- Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Wychowawcy klas I-III

X

- Ślubowanie przedszkolaków i pierwszoklasistów.

A. Tomaszewska

M. Motulewicz 

X/XI

-Święto Niepodległości

L. Lewkiewicz

XI

- „Andrzejki”

wych. + opiek. SU

XI

- Mikołajki

wych. + opiek. SU

XII

- Spotkanie Opłatkowe

 


 E. Tabaka

B. Zaskowska

XII

- Kolęda

E. Tabaka

I

- Choinka Noworoczna/ bal karnawałowy

opiekun SU

wychowawcy kl. 0-III

I

- Poczta Walentynkowa

opiekun SU

wychowawcy klas

II

- Dzień Dziewczynek i Chłopców

 

 

 

opiekun SU wychowawcy kl. 0-III 

III

- Pierwszy Dzień Wiosny

M. Ciemna

A.Rybi

M. Ostapowicz 

III

- Rocznica zbrodni katyńskiej

M. Grzymkowska

E. Tabaka

IV

- wymiana pocztówkowa dla kl. II-III, nawiązanie kontaktu z rówieśnikami z innych szkół

S. Niedźwiecka

E. Jarząbska

Cały rok

- Dzień Ziemi


A.Rybi

E. Jarząbska

IV

- Konstytucja 3-go Maja

S. Niedźwiecka/

E. Tabaka

V

     

- Święto Szkoły XX lecie nadania imienia szkole

dyrektor szkoły

wychowawcy klas

VI

- Zakończenie roku szkolnego.


 dyrektor szkoły 

L. Lewkiewicz

VI

7. Zwracanie uwagi na zachowanie

uczniów podczas uroczystości, wycieczek, imprez środowiskowych i analizowanie zachowania na lekcjach wychowawczych.

n-le wychowawcy


 

IX-VI 

8. Prowadzenie strony internetowej i Facebok

M. Grzymkowska

A. Rybi

cały rok

9. Dokumentowanie historii szkoły związanej z patronem „Kronika szkoły” oraz kronik klasowych.

L. Lewkiewicz

n-le wychowawcy

IX - VI

 

10.Udział uczniów w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

E. Tabaka

B. Zaskowska

 

XII/III

4. Dbałość o estetykę

    szkoły i terenów

    wokół niej.

    Motywowanie

    do aktywnej

    ochrony zasobów

    środowiska

    naturalnego.

 

1. Zadbanie o czystość sal lekcyjnych, szkoły i jej otoczenia.

wychowawcy klas,

pracownicy obsługi 


 

IX – VI 

2. Pielęgnowanie ogródka  przyszkolnego – krzewy, iglaki, posadzenie symbolicznego drzewa przez kl. I


 

wychowawcy klas 

IX - X

3. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata”; Dzień Ziemi”

 1. Rybi

wychowawcy klas

 


 IX

IV

5. Kształtowanie etycznej postawy uczniów w stosunku do otaczającej  przyrody i    świata zwierząt.

1. Systematyczne dokarmianie zwierząt i ptaków w okresie zimowym.

wychowawcy klas 0-III

XI – III

2. Aktywny udział w akcjiSprzątanie Świata”.


 wychowawcy klas


 IX

3. Zorganizowanie obchodów  Światowego Dnia Ziemi.

 A.Rybi

E. Jarząbska 

IV

6. Rozwój kultury fizycznej i turystyki.

1. Przygotowanie uczniów klasy IV  do uzyskania karty rowerowej.

 

M. Mral

IX – VI

2. Aktywny udział uczniów w szkolnych i międzyszkolnych  zawodach sportowych.

 


 A. Rybi

wg kalendarza sporto-wego

3. Zorganizowanie szkolnych rozgrywek w tenisa stołowego dziewcząt i chłopców klasy IV- VIII

 

A. Rybi

III

4. Zorganizowanie wycieczki/biwaku dla kl. IV-VIII

n-le wychowawcy

IX - VI

5. Opracowanie planu wycieczek szkolnych na rok szkolny 2018/2019

n-le wychowawcy

IX

6.Udział uczniów w zajęciach rozwijających i wyrównawczych z projektu unijnego

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

Cały rok

7. Zorganizowanie wycieczki do lasu dla klas I-III


 

wychowawcy klas I-III 

V 

8. Udział uczniów w wycieczkach, biwakach i kuligach – sposób  na poznanie regionu i czynna forma wypoczynku.

wychowawcy klas

cały rok

7. Współpraca   szkoły

  z rodzicami i

 środowiskiem.


 


 


 


 


 


 

 

1. Przygotowanie wyborów do Rady Rodziców.

dyrektor szkoły

IX

2. Zorganizowanie spotkania wychowawców klas z rodzicami.

wychowawcy klas


 

IX, XI, XII, I, III, V

3. Włączenie rodziców w

    organizację imprez klasowych,

    szkolnych, wycieczek, biwaków

    i kuligów.


 wychowawcy klas


 IX – VI

4. Inspirowanie rodziców do pomocy materialnej szkole.


 dyrektor szkoły, wychowawcy klas 


 IX – VI

5. Informowanie rodziców o  problematyce do planowania życia szkolnego, przebiegu  realizacji i planów oraz sprawach bieżących szkoły.


 dyrektor szkoły, wychowawcy klas 

cały rok

6. Wypracowanie systemu  współpracy z rodzicami uczniów sprawiających  trudności wychowawcze.

dyrektor szkoły, wychowawcy klas 

IX-VI

7. Prowadzenie dziennika wychowawcy klasowego.

wychowawcy klas

cały rok

8. Promocja szkoły.

1. Nawiązywanie współpracy z instytucjami, zakładami pracy w celu sponsoringu.

dyrektor szkoły

IX – VI

2. Współpraca z mediami w szczególności z „Przeglądem Powiatowym”. Propagowanie wydarzeń szkolnych w lokalnej prasie.

dyrektor szkoły

n-le

 

IX-VI

3. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w Żarnowie.

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

IX-VI

4.Promocja i doskonalenie funkcjonalności strony internetowej szkoły i szkolnego Facebooka jako interaktywnych narzędzi komunikacji.


 dyrektor

M. Grzymkowska

A. Rybi

IX - VI

     

6.Eksponowanie na terenie szkoły pucharów, dyplomów i wyróżnień

 

nauczyciele

cały rok

9. Rozwój bazy szkoły.

1.Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych.

opiekunowie sal 

cały rok

 

2. Dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu uczniów.

wychowawcy klas

IX

3. Dokonywanie na bieżąco napraw sprzętu szkolnego (krzesła, stoliki).

pracownicy obsługi 

 

cały rok

 

 

4. Dokonywanie przeglądu pomocy dydaktycznych.

n-le przedmiotów

 

cały rok

5. Uaktualnić i z estetyką prowadzić gazetki szkolne znajdujące się na górnym korytarzu.

osoby odpowiedzialne 

cały rok


 


 

III ZADANIA OPIEKUŃCZE


 

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1. Opieka nad

    dziećmi

    w zakresie

    bezpieczeństwa

    i ochrony

    zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Doradztwo zawodowe


1. Przegląd warunków pracy i nauki

Dyrektor szkoły

IX, II

2. Realizacja zagadnienia:

a) Bezpieczna droga do i ze szkoły – ćwiczenia praktyczne i pogadanki.

b) Właściwe zachowanie w autobusie szkolnym.

 

wychowawcy klas

n-l techniki

n-l w-f

IX

II

VI

3. Spotkanie z policjantami dla uczniów klas 0 –VIII bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły.

 1. A.Tomaszewska
 2. L. Lewkiewicz

IX/X

     

4. BHP na lekcjach w klasach I-III i IV-VIII

n-le przedmiotu

IX – VI

6. Współpraca z Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w celu zapewnienia uczniom  podstawowych przyborów, podręczników i dożywiania.

dyrektor szkoły

M. Motulewicz

IX - VI

5. Spotkania z higienistką –pogadanki i ćwiczenia praktyczne na tematy higieny osobistej i zdrowego stylu życia

- fluoryzacja zębów

- realizacja programów profilaktycznych.


 dyrektor szkoły


 

wychowawcy klas

 


 


 

IX - VI


 

 

6.Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów. Uczniowie są: kulturalni, koleżeńscy, uspołecznieni.


 wychowawcy klas

 

IX - VI

7. Próbna ewakuacja szkoły

dyrektor szkoły

A.Rybi

XI/X

8. Kontrola spożywania drugiego śniadania przez uczniów.

 

wychowawcy klas

cały rok


 

9. Wykonanie gazetek o tematyce zdrowotnej .

wychowawcy klas

cały rok

10. Na godzinach do dyspozycji wychowawcy zrealizować tematy dotyczące:

- higieny osobistej,

- profilaktyki uzależnień ( w tym zagrożeń z używania telefonów komórkowych czy Internetu),

- higieny żywienia,

-higieny otoczenia.

 

Pedagogizacja rodziców w zakresie dietetyki

wychowawcy klas


 


 


 


 


 

 

cały rok


 


 


 


 


 

 

11.Stałe diagnozowanie problemów i trudności – ścisła współpraca wszystkich podmiotów ze sobą, rodziną ucznia, specjalistami spoza szkoły.

wychowawcy 

Cały rok

12. Udział w programie

 • Mleko w szkole”,
 • Owoce i warzywa”

 

wychowawcy klas

cały rok

13.Udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz społeczności lokalnej.

Wychowawcy

SU

Cały rok

14. Higiena jamy ustnej – fluoryzacja w szkole.

 

wychowawcy klas

cały rok

15. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.

wychowawcy klas

cały rok

16. Zorganizowanie i przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową w kl. IV.

M. Mral

cały rok

17. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

dyrektor szkoły wychowawcy klas

cały rok

18. Troska o prawidłową organizację czasu wolnego i przerw, rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli.

dyrektor szkoły

n-le dyżurujący

cały rok

19. Troska o czystość i estetykę pomieszczeń oraz otoczenie szkoły: -wystrój i czystość klas i korytarzy,

-utrzymanie porządku wokół szkoły.

pracownicy obsługi.

wychowawcy klas,

n-le dyżurujący

cały rok

20. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, prowadzenie ewidencji wypadków.

dyrektor szkoły

IX

1.Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 2.Udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom.

3.Organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - promowanie dobrych wzorców.

4.Organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.

Nauczyciel doradztwa zawodowego

n-el wychowawca

I

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
  Żarnowo Drugie 1
  16-300 Augustów
 • 0876436805

Galeria zdjęć