Nawigacja

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Wzory usprawiedliwień i zwolnień. Plan pracy 2018/2019 Program profilaktyczno-wychowawczy Statut szkoły

Dokumenty szkolne

Program profilaktyczno-wychowawczy

PROGRAM  PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny  ucznia,  wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.

 

 1. Wprowadzenie

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom. 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie . obejmuje wszystkie działania treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej, rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji. 

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów,  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz Poradnią Psych-Ped. w Augustowie. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

 1. Główne cele programu

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka
w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałedla  wychowanka,  w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu
i  urzeczywistnianiu ich.  Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Obowiązujące akty prawa

 

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Ustawa Karta Nauczyciela
 • Statut szkoły
 • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

 

 1. Przy opracowaniu programu uwzględniono:
 • obowiązujące przepisy prawa
 • analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju
 • ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników diagnoz początkowych uczniów, wyników testów wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych)
 • identyfikacji środowiska lokalnego
 • zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (samorząd ).

 

 1. Charakterystyka absolwenta

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Absolwent kończący szkołę:

 • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu
 • jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie
 • umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad które wyznaczają kierunek jego działania
 • umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami  oraz wzorców do naśladowania
 • jest twórczy, kreatywny
 • potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata
 • jest otwarty na inne kultury
 • jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy
 • potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących.
 1. Program określa działania w wydzielonych obszarach:

 a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej

b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.

c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.

 d) Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów:

* w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne

* którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

 1. Uczestnicy programu

Rodzice

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości,w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności
w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

Wychowawcy

Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej  ucznia, podejmują działania w przypadku przemocy wobec ucznia, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów. Współpracują z rodzicami, włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy, dążą do partnerskiego ułożenia relacji z rodzicami. 

Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznegou dzieci, wspierają swoją postawą
i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, dążą do zrozumienia zachowań uczniów udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Uczniowie

                Znają normy zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej i przestrzegają je, wywiązują się z obowiązków ucznia, osiągają wyniki na miarę własnych możliwości, akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności, kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko, mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

 

Koordynator d/s bezpieczeństwa , wychowawcy.

W razie potrzeby nawiązuje współpracę z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Ośrodkiem Zdrowia w Żarnowie, Poradni Psych.-Ped. w Augustowie. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne z dziećmi ( indywidualne i grupowe), zajęcia z profilaktyki i zachowań ryzykownych wśród uczniów. Organizowane są spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowywania, udzielające wsparcia rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo.

Dyrektor szkoły

Nadzoruje realizację programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły oraz warunki do jego realizacji poprzez min.: wspieranie samorządności i samodzielności uczniów, wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, tworzenie warunków do kultywowania tradycji i kultury, umożliwienie działania na terenie szkoły wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych, i innych organizacji wspierających proces wychowania, współpracuje z Radą Rodziców.

 

 1. Diagnoza zagrożeń

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie każdego roku szkolnego analizuje potrzeby uczniów i zasoby szkoły w celu efektywnej pomocy uczniom. Wykorzystuje do tego celu :

 • Spostrzeżenia  wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie
 • ludzkie zasoby szkoły tj. kompetencje kadry kierowniczej, kompetencje zawodowe nauczycieli rozwijane poprzez dodatkowe doskonalenie się .

 

 

         IX. Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane

 1. sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie, estetykę własną
i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd.

 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej
i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

 

 

- Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

- Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju
i zdrowym stylu życia poprzez:

- realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

- prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

- Organizacja konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

- Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, Techniki  i Edukacji dla bezpieczeństwa 

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych. 

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. 

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).

- Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

- Spotkania ze specjalistami

- Gazetki ścienne i ulotki

- Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

- Spotkania z pielęgniarką i pedagogiem

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

 

 

 

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

3. Dbanie o rozwój wiedzy
i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym

5. Treningi  umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca,próchnica)

- Spotkania z dietetykiem.

- Realizacja programu profilaktyki uzależnień
i rozwijanie umiejętności życiowych np. „Trzymaj formę”, „Domowi detektywi”.

- Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa), np. obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w listopadzie – ulotki, plakaty;

- Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu, ( Dzień Rodziny)

- Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

- Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

 

 

 

 1. sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego
i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym do podejmowania działań charytatywnych.

1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka zasad demokracji.

2. Pełnienie różnych ról społecznych

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

- Zajęcia (akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

- Wybory do Samorządu uczniowskiego

- Opieka nad samorządem uczniowskim

- Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi
- Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie

 

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania 
w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
z zachowaniem zasad komunikowania się.

1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.  

2. Zajęcia dotyczące asertywności oraz pracy nad agresywnymi zachowaniami

3 N-etykieta w sieci.

4. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

 

 

 

- Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane z występowaniem  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

–Pogadanki z nauczycielem wychowania fizycznego, zajęcia
z Informatyki

- Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

- Prowadzenie treningu asertywności

3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie. 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie. 

2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji

3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i  pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

5. Organizacja „Dnia życzliwości i pozdrowień”. 

 

- Prowadzenie zajęć mających na celu– poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

- Spotkanie z psychologiem –( rozwijanie empatii )

- Organizacja „Dnia życzliwości i pozdrowień” w naszej szkole. 

 

 

 

 

 

 1. sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Budowanie systemu wartości – Integracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły i rodziców.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

 

2. Prowadzenie rozmów z uczniami
o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych. 

 

3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

- Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

- Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców osobowych

- Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem( lekcje religii)

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

- Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

- Filmy edukacyjne i materiały 

- Gazetki edukacyjne

- Realizacja treningu asertywności

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych - kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła. 

2. Nauka dobrych manier.

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,
z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. 

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

- popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

 

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego. 

6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. 

7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

 

-Organizowanie wyjazdów  na spotkania ze sztuką np. do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych

- Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

- Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

- Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  oraz nauka słuchania innych
i szanowania poglądów

- Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

- Realizacja cyklu lekcji wychowawczych

- Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

- Udział w akcjach charytatywnych

 

 

 1. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych
w tym poprzez  zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.

1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości
i przyzwolenia na dyskusję.

2. Dostarczenie wiedzy na temat osób
i instytucji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach. 

3. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

4. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

5. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

6. Propagowanie akcji „Stop przemocy”.

-  Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

- Realizacja zajęć na lekcjach WOS –  poznanie instytucji, do których należy się zwrócić
w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

- Organizacja spotkań z Policjantem.

- Konsultacje z pedagogiem.

- Realizacja zajęć-– poznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniach. 

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

- Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

- Filmy edukacyjne  i  materiały.

- Organizacja akcji „Stop przemocy” .

 

2. Kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
z anonimowych kontaktów.

2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego)
i poruszania się po drogach.

3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym. 

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących
z Internetu. 

- Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

- Rozmowy, pogadanki, zajęcia  na temat uzależnienia od Internetu.

- Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji
w sieci.

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych –Co to jest stalking? 

- Przeprowadzenie „Dnia Bezpiecznego Internetu”

 

 1. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Sposób realizacji

Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

1. Zapoznanie
z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne
i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w organizacjach działających w szkole.

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 

3. Realizacja programów prozdrowotnych

4. Rozmowy indywidualne.

5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

6. Redagowanie gazetek tematycznych.

7. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

8. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

9. Zajęcia z logopedii.

10. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

11. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole
i w GOK-u

-koło teatralne,

- nauka gry na gitarze,

-koło taneczne,

- język angielski

12. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań/Dzienniki zajęć kół zainteresowań

- wychowawcy klas/dzienniki zajęć lekcyjnych

- pielęgniarka środowiskowa/dokumentacja pielęgniarki

 

 

Nauczyciele/Dziennik lekcyjny, dzienniki specjalistów.

Lekcje wychowawcze/  dzienniki zajęć specjalistów.

2. Zapoznanie
 z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się
i prawidłowej higieny.

2. Program  profilaktyki próchnicy ( fluoryzacja).

3. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

4. Konkursy plastyczne.

5. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.

6. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

7. Realizacja programów promującychzdrowy i bezpieczny styl życia

8. Realizacja działań promujących zdrowie m.in. „Trzymaj formę”.

9. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

10. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

 

11. Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

12. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

13. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

Pielęgniarka  – organizacja spotkań, pogadanek.

Dietetyk - organizacja spotkań, pogadanek.

 

Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

Nauczyciele /wychowawcy.

 

 

Zajęcia z wychowawcą klas,

 

dokumentacja nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Środki i substancje psychoaktywne –  wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę
o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy                   (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

2. Organizacja konkursu na temat używek dla uczniów klas IV-VIII.

3. Organizacja konkursów na temat narkomanii,  dopalaczy, HIV dla uczniów klas VI-VIII.

4. Gazetki ścienne.

5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie
w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.

 

Dzienniki zajęć nauczycieli i wychowawców.

 

II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi prawami ucznia
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 

1. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i ucznia.

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły
 i WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki. 

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

 

Nauczyciele klas/Kodeks praw
i obowiązków ucznia.

 

Wychowawcy/Zasady dobrego wychowania

 

Wychowawcy/System oceniania, arkusze ocen ucznia.

 

2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania  obowiązujących reguł, dbałość
o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat
w szkole.            

1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.

2. Tworzenie w klasach Kodeksów zachowań  

3. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

4. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

5. Organizacja „Dnia życzliwości i pozdrowień”. 

 

Wychowawcy/scenariusze imprez kulturalnych.

Klasowe Kodeksy zachowań .

Wychowawcy klas.

Dokumentacja wychowawcy

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie  niepożądanych zachowań takich jak:

- agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.

4. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.

5. Organizacja spotkań z Policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

6. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

7. Udział w programach profilaktycznych  typu „Domowi detektywi”

 

wychowawcy klas,

 

III. Bezpieczeństwo –  profilaktyka zachowań ryzykownych

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych.

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

3. Współpraca z ratownikami medycznymi. 

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

5. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

6. Samodzielne korzystanie z biblioteki gminnejj – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

7. Zapoznanie z Regulaminem zachowania na przerwach.

8 wyjazd do Centrum Informacyjno – Technologicznego na zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej

Dokumentacja wychowawcy klasy. Alarmy próbne przeciwpożarowe.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw.

 

 

 

 

 

Podpisany przez uczniów Regulamin zachowania na przerwach.

Karta wycieczki

2. Kształtowanie umiejętności porządkowani
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji. 

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji –   

3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I – III.

4. Dzień Bezpiecznego Internetu.             

 

 

 

Nauczyciel informatyki

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

- spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji  zachowań przemocy  w sieci, możliwość szukania pomocy)

- co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia

- diagnozowanie środowiska.

3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty”

- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach
z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie

4. Organizacja akcji  „Stop przemocy”

 

 

Wychowawcy, lekcje informatyki, dzienniki zajęć.

 

Przedstawiciele Policji,

 

IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur. 

2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają. 

3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego –  biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

- uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych

- składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji
i miejsca.

4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu. 

Dokumentacja szkolna.

Kalendarz.

 Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

2. Przedstawienia, filmy edukacyjne. 

Uczestnictwo uczniów
w działaniach/dziennik zajęć  wychowawcy.

 

Organizacja działań dla rodziców

Zadania

Formy realizacji

Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

- Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

- Kierowanie informacji do rodziców.

- Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą  strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
w szkole.

 

 

- Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

- Rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły.

- Informacje na temat niskiej frekwencji

- Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

 

 

 

 

- Organizacja spotkań  dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu, dietetykiem.

- Organizacja spotkań  np. na temat „Bezpieczny Internet”; „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”;  „Co to są dopalacze”; konsekwencje prawne zachowań agresywnych,  sprzedaży i posiadania używek. 

– Pogadanki: zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa wychowania.

- Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

- Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

- Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.

 

Organizacja działań dla nauczycieli

Zadania

Formy realizacji

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

- Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą na temat np. dostosowania warunków wychowawczych do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.

 

- Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np.
„Efektywne metody uczenia się”, „Komunikacja z rodzicami”; „Negocjacje i mediacje”.

 

- Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole.

- Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

- Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

 

 

 1. Ewaluacja programu – będzie polegała na:

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji
i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

 

Sposoby i środki ewaluacji:

-obserwacja i analiza zachowań uczniów,

-obserwacja postępów w nauce,

-frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

- udział w konkursach.

 

Narzędzia ewaluacji:

- ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

- obserwacja zachowania uczniów,

-analiza dokumentacji  nauczycieli,

- analiza dokumentacji wychowawców,

- analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

- wytwory uczniów.

 

 

Działania ewaluacyjne będą polegały na:
* zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie

*opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji

*zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej

 

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami
z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
  Żarnowo Drugie 1
  16-300 Augustów
 • 0876436805

Galeria zdjęć