Nawigacja

Projekt unijny

O projekcie

 

 

 

Nasza Szkoła, wraz ze Szkołą Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy realizuje Projekt Unijny Dziś nauka, jutro sukces” Projekt „Dziś nauka, jutro sukces” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, oś IX Rozwój lokalny, w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Wartość dofinansowania to 223 594,37 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 236 444,37 zł.

Projekt „Dziś nauka, jutro sukces” będzie realizowany od 01.08.2018 r. do 30.06.2019 r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych małych szkół kształcenia ogólnego, osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie, leżących w obszarze LGD-Kanał Augustowski i objętych realizacją LSR poprzez rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Grupą docelową Projektu są uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie oraz Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego w Kolnicy. Wszelkie działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

W ramach Projektu przewidziano realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, realizację zajęć rozwijających uzdolnienia, warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli, zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, zajęcia z programowania (SP w Kolnicy) oraz wyposażenie Szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

Realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia barier równościowych dzięki zapewnieniu jednakowego dostępu do uczestnictwa w zajęciach, dostępu do wyposażonych pracowni oraz zakupionego w ramach projektu sprzętu TIK dla wszystkich uczestników projektu, a także po jego zakończeniu. Zajęcia przyczynią się do wspierania postawy: przedsiębiorczej, kreatywnej, inicjatywnej i innowacyjnej u wszystkich uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
    Żarnowo Drugie 1
    16-300 Augustów
  • 0876436805

Galeria zdjęć