Nawigacja

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Wzory usprawiedliwień i zwolnień. Plan pracy 2018/2019 Program profilaktyczno-wychowawczy Statut szkoły

Dokumenty szkolne

Koncepcja Pracy Szkoły

             Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej                

 im. Jana Pawła II w Żarnowie

na lata 2016 -2021

zatwierdzona w dniu 31.08.2016 r.

 przez Radę Pedagogiczną:  uchwała nr XII/.2015-2016

 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2.      Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy podstawowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012. , poz. 977).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia  2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U.  z 2015r poz. 1270 )
 2. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. )
 3. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

6.      Statut  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.

7.      Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.

8.      Program profilaktyki  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.

 

 

Spis treści

 

1.    Wizja szkoły                                           

- Sfera organizacji i kierowania szkołą

- Sfera dydaktyczna

         - Sfera wychowawczo –opiekuńcza

         - Promocja szkoły

2.    Cechy absolwenta szkoły

3.    Misja szkoły

4.    Priorytety pracy szkoły

5.    Plan działań szkoły na lata 2016-2021 w obszarach:

-Baza szkoły

- Zarządzanie i organizacja pracy szkoły

-Proces dydaktyczny –wszechstronny rozwój ucznia

- Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli 

-Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

-Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, promocja szkoły

 

 

Wizja Szkoły

1.     Sfera organizacji i kierowania szkołą

–    Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą wszystkich (nauczycieli, uczniów, rodziców) do twórczych działań.

–     Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  .

–   Wspólnie tworzymy podstawowe dokumenty szkoły, np.: program wychowawczy,  wewnątrzszkolny system oceniania, plan pracy, itp.

–    Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN. Kierujemy się zasadą ,,Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.”

–    Prowadzimy działania w celu ciągłego doskonalenia, ulepszania, unowocześniania i urozmaicania naszych usług na rzecz klientów szkoły.

–    Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

–   Dbamy o życzliwą atmosferę pracy w naszej szkole i właściwe stosunki interpersonalne, np.: nauczyciel – uczeń, uczeń –uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel  - nauczyciel.

–      Dbamy o modernizację i zwiększenie oraz właściwe wykorzystanie bazy szkoły, w tym zwiększenie i urozmaicenie pomocy dydaktycznych.

2. Sfera dydaktyczna

-  „Pomagamy uczniom otworzyć drzwi do dalszych etapów kształcenia”

-   Uczymy głownie metodami aktywnymi i aktywizującymi uczniów do wytężonej pracy. Unikamy encyklopedyzmu.  Wyznajemy zasadę, że „te metody są dobre, które są skuteczne i przynoszą zamierzone efekty” i są dostosowane do możliwości uczniów.

-    Dbamy o rozwijanie umiejętności kluczowych oraz lingwinistycznych naszych  uczniów.

-  Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne i komputerowe, różnorodne dostępne środki dydaktyczne w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego i zwiększenia aktywności i mobilizacji uczniów.

-    Stwarzamy możliwość rozwoju indywidualnych uzdolnień, talentów i zainteresowań.  Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz zawodach sportowych

-   Stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami szkolnymi, dostosowujemy wymagania do możliwości uczniów zgodnie z orzeczeniami i opiniami PPP, prowadzimy indywidualizację procesu dydaktycznego.

-    Stosujemy motywacyjny i aktywizujący system oceniania.

-     Proponujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.

-    Prowadzimy ewaluację wewnętrzną pracy szkoły celem ciągłego jej doskonalenia i dostosowania do potrzeb klientów szkoły. Prowadzimy pomiar dydaktyczny, stosujemy nowe narzędzia pomiaru celem właściwego przygotowania uczniów do egzaminu i kontynuowania dalszej nauki.

3. Sfera wychowawczo –opiekuńcza

-    „Uczymy, jak być dobrym człowiekiem”.

-    Tworzymy atmosferę życzliwą i przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności.

-   Dbamy o to, aby nasza szkoła była zdrowa i bezpieczna – realizujemy programy profilaktyczne i ścieżki edukacyjne poświęcone tej tematyce. Propagujemy zdrowy styl życia i unikanie wszelkich uzależnień.

-    Propagujemy zachowania proekologiczne .

-  Propagujemy patriotyzm i zainteresowanie historią, kulturą oraz dniem dzisiejszym lokalnego środowiska. Rozwijamy aktywność społeczną uczniów.

-  Jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia oraz zachowania pochwalane i zachowania zwalczane i karane przez szkołę.

-   Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.

- Poddajemy specjalnej opiece dzieci specjalnej troski ( dzieci nauczane programem szkoły specjalnej, dzieci z opiniami PPP, zajęcia wyrównawcze, programy terapeutyczne) oraz dzieci wybitnie uzdolnione. Jednym  i drugim staramy się zapewnić możliwości indywidualnego rozwoju.

- Współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad. Staramy się zaangażować rodziców w pracę i życie szkoły.

-  Staramy się włączyć uczniów w życie lokalnego środowiska, zainteresować ich jego sprawami i problemami.

-    Propagujemy nauki i przesłania Jana Pawła II

-    Staramy się postępować według nauk Ojca Świętego, aby nigdy nie splamić sztandaru Szkoły i być godnym  Jej wielkiego Patrona.

-   Staramy się pomagać uczniom  i ich rodzicom w miarę naszych możliwości. Organizujemy pomoc w nauce, pomoc socjalną – bezpłatne dożywianie.

4. Promocja szkoły

-   Przygotowujemy uczniów do aktywnego udziału w życiu lokalnego społeczeństwa.

-  Bierzemy aktywny udział w imprezach lokalnych i środowiskowych.

-   Publikujemy informacje o naszej szkole w prasie lokalnej oraz w Internecie (prowadzimy stronę WWW naszej szkoły, facebook).

-    Staramy się zdobyć dodatkowe fundusze dla szkoły.

-   Współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi.

- Jesteśmy organizatorami imprez dla szkoły i społeczności lokalnej propagujących sylwetkę, pontyfikat i nauki Jana Pawła II.

-   Godnie reprezentujemy naszą Szkołę na zewnątrz.

-   Propagujemy sukcesy naszych uczniów

 

 Absolwenta naszej szkoły cechuje:

-           kultura osobista – zachowywanie się z godnością i szacunkiem dla siebie i drugiego człowieka wyrażona przez postawę, słowa, strój, dbałość o etykę,

-           zdolność do samodzielnego myślenia – szacunek dla prawdy, wysoki poziom umiejętności (na miarę własnych możliwości),

-           umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna i tajemnic, zdrowy odpoczynek,

-           miłość i szacunek do Ojczyzny – poznawanie i poszanowanie jej historii, kultury i tradycji,

-           odpowiedzialność za siebie, szacunek dla pracy i nauki, uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, bezinteresowność,

-           wrażliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, niepełnosprawnych, cierpiących z różnych powodów.

 

 

 

 

Misja szkoły:

Wychowanie ucznia miłującego Ojczyznę, którą widzi w perspektywie wiary chrześcijańskiej, dostrzegającego piękno otaczającej przyrody, rozwijającego swoje uzdolnienia, uczciwego, o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.

  

  PRIORYTETY SZKOŁY:

 • Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem poczucia tożsamości narodowej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom w szkole i na zajęciach pozaszkolnych.
 • Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na sprawdzianie zewnętrznym - dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki.
 • Stała praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi trudnościami.
 • Objęcie szczególnie opieką 6-latków w celu pełnej adaptacji w szkole.
 • Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów.
 • Doskonalenie systemu wychowawczego.
 • Doskonalenie jakości pracy Rady Pedagogicznej.
 • Kreowanie zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia.
 • Uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Współpraca szkoły z różnymi instytucjami  w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

  

 

 

 

 PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2016-2021

 

1. Pierwszy obszar: Baza szkoły

a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

-        Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną realizację podstawy programowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami nowoczesnej szkoły.

-        Przygotowanie budynku szkoły do bezpiecznego korzystania z niego przez uczniów  i pracowników.

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

-        zakup potrzebnych środków i pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu,

-        szkoła bezpieczna dla uczniów i pracowników

c) Zadania do realizacji

 

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania

1. Wykonanie przeglądu technicznego szkoły

IX każdego roku

Dyrektor wraz z powołanym zespołem

Protokół z przeglądu

2. Bieżące naprawy i remonty

Wg potrzeb

Dyrektor,

Pracownik obsługi

Protokół z przeglądu

3. Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych oraz modernizacja pracowni komputerowej

2016-2021

Dyrektor i nauczyciele

Faktury zakupu

4. Pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów dla szkoły

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele

Faktury zakupu

5. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele

Programy zajęć pozalekcyjnych

 

 

 

 2. Drugi obszar: Zarządzanie i organizacja pracy szkoły

a) zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie:

-        funkcjonowanie sprawnego systemu nadzoru pedagogicznego

-        stały udział uczniów i rodziców w planowaniu pracy szkoły.

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

-        raporty z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej potwierdzające sprawne działanie zespołów ds. ewaluacji i wykorzystanie wniosków z raportów do planowania pracy szkoły

-        dokumentacja pracy Rady Rodziców i organizacji szkolnych potwierdzająca angażowanie się w planowanie pracy szkoły.

c) zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania

1. Organizowanie

procesów edukacyjnych

w sposób sprzyjający

uczeniu się, z

uwzględnieniem zaleceń

podstawy programowej,

potrzeb uczniów i

możliwości szkoły.

.

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele

Dokumentacja pedagogiczna: arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć, plan budżetowy, plan nadzoru pedagogicznego, szkolny zestaw programów nauczania,  szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego- Statut Szkoły(WSO),  przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne, WDN, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki

2. Sprawne funkcjonowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

2016-2021

Dyrektor

Sprawozdanie dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego

3. Sprawne działanie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej

2016-2021

Liderzy zespołów ds. ewaluacji

Raporty z ewaluacji wewnętrznej

4. Angażowanie się Rady Rodziców w planowanie pracy szkoły

2016-2021

Dyrektor, przewodniczący Rady Rodziców

protokoły posiedzeń Rady Rodziców

5. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz klasy i szkoły

2016-2021

Wychowawcy klas, dyrektor

Sprawozdania wychowawców

 

3. Trzeci obszar: Proces dydaktyczny- wszechstronny rozwój uczniów

a) zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia:

-        Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego wyniku na egzaminie.

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

-        wysokie wyniki uzyskane na egzaminie.

c) zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania

1.Rozwijanie i poszerzanie

 umiejętności oraz wiedzy

 uczniów poprzez

 realizację   programów

 nauczania obejmujących

 pełną podstawę

 programową z

 dostosowaniem do

 możliwości i potrzeb

 uczniów.

2016-2021

Nauczyciele przedmiotów

Szkolny zestaw programów nauczania              i ewentualne modyfikacje

2. Stosowanie aktywnych metod nauczania

2016-2021

Nauczyciele przedmiotów

Sprawozdania nauczycieli, notatki pohospitacyjne

3. Zachęcanie nauczycieli do opracowywania  i wdrażania innowacji pedagogicznych, programów autorskich

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów

Zatwierdzone innowacje      i programy

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz promocja ich osiągnięć

2016-2021

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Wystawy prac uczniowskich, tablica prezentująca najlepszych uczniów,

5. Udział uczniów  w konkursach przedmiotowych                            i zawodach sportowych

2016-2021

Nauczyciele przedmiotów

Dyplomy i inne trofea

6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych oraz uczniów           o specyficznych potrzebach edukacyjnych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

7. Badanie wiadomości i umiejętności uczniów wg harmonogramu wynikającego z planu nadzoru pedagogicznego

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów

Raporty, zapisy w dziennikach lekcyjnych

9. Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów i informowanie o wynikach rodziców i uczniów, analiza wyników

2016-2021

Nauczyciele przedmiotów,

wychowawca

 

 Raport, zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

10. Analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych (egzaminów); z analiz wyciągane są wnioski, których wdrażanie przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia

2016-2021

Nauczyciele przedmiotów, wychowawca

Protokół RP, raporty, programy naprawcze

11. Efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracowni komputerowej oraz tablicy interaktywnej

2016-2021

Nauczyciele przedmiotów

Sprawozdania

12. Zgłaszanie uczniów do stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

2016-2021

Dyrektor, wychowawcy klas

Lista stypendystów

 

 4. Czwarty obszar: Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli 

a) zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej szkoły w planowanym okresie:

-        szkoła dysponuje kadrą z pełnymi kwalifikacjami

-        szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli

-        sprawne działanie nauczycieli w zespołach  

-        szkoła dba o integrację grona nauczycielskiego

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze

-        wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu

-        nauczyciele zdobywają kolejne stopnie rozwoju zawodowego

-        sprawozdania z pracy w zespołach i protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej potwierdzające ich właściwe działanie  

-        w szkole panuje dobra atmosfera pracy i właściwa komunikacja interpersonalna  pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

c) zadania do realizacji: 

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania

1. Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

wrzesień

Lider WDN

Plan WDN i sprawozdanie z jego realizacji

2. Rady pedagogiczne                       i szkoleniowe w ramach WDN

2016-2021

Dyrektor, lider WDN

Protokoły szkoleniowe RP

3. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli:

- studia podyplomowe

- kursy kwalifikacyjne

- szkolenia, konferencje, warsztaty

- realizacja planów rozwoju zawodowego

- opieka nad stażystami i nauczycielami kontraktowymi

2016-2021

Dyrektor

Świadectwa                                i zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów i innych form szkolenia, zaświadczenia  o uzyskaniu kolejnych stopni rozwoju zawodowego

4. Dzielenie się własnymi doświadczeniami – działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych

2016-2021

Dyrektor, liderzy zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Sprawozdanie z pracy zespołów

 

 

5. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

a) zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie:

-        uczniowie wychowywani są zgodnie z wartościami zawartymi w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

-        uczniowie kierują się w życiu systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.

-        uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie

c) zadania do realizacji

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania

1. Stałe prowadzenie działań opiekuńczych - diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów:

- pomoc uczniom wymagającym wsparcia (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualny program wsparcia, darmowe obiady, pomoc materialna)

- wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci ( rozmowy indywidualne, pedagogizacja)

2016-2021

Dyrektor, wychowawcy

Dzienniki lekcyjne

2. Spójność klasowych planów wychowawczych z Programem Szkoły, ze Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki,

2016-2021

 Wychowawcy, lider zespołu wychowawczego

i profilaktyki

Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plany wychowawcze klas

Sprawozdania wychowawców

3. Organizowanie spotkań promujących właściwe zachowania np. przeciwdziałanie agresji, właściwe odżywianie, udzielanie pierwszej pomocy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, uczenie asertywnych zachowań itp.

2016-2021

Dyrektor, wychowawcy

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

4. Organizacja wycieczek -integracja uczniów

 

2016-2021

Wychowawcy klas, kierownik                   i opiekunowie wycieczek

Karty wycieczek, Programy

5. Angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły, środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej - rozwijanie samorządności uczniów, wspieranie inicjatyw uczniów przez nauczycieli oraz dyrektora

- działalność SU,

- działalność kół zainteresowań

- akcje charytatywne

- sprzątanie świata

- udział w uroczystościach lokalnych

- akcja Dzień Ziemi

2016-2021

Opiekunowie organizacji szkolnych, nauczyciele

i wychowawcy

Kronika szkoły, strona internetowa, sprawozdania opiekunów organizacji

6. Współpraca z PPP, policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Zdrowia i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę i rodzinę w działaniach profilaktycznych i wychowawczych

2016-2021

 Dyrektor, nauczyciele

Opinie i orzeczenia, dzienniki lekcyjne

7. Aktywne włączanie rodziców do współpracy w zakresie pomocy w różnych dziedzinach życia szkoły łącznie z planowaniem działań klasowych i szkolnych

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Kronika szkoły, strona internetowa

8. Pedagogizacja rodziców

( harmonogram spotkań z rodzicami, artykuły dla rodziców, prelekcje specjalistów, rozmowy indywidualne)

2016-2021

Dyrektor, wychowawcy

Dzienniki  lekcyjne

9. Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego:

- uroczystości szkolne

 ( rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, apele okolicznościowe, świąteczne, patriotyczne)

- organizacja imprez środowiskowych

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Kronika szkoły, strona internetowa, gazetka szkolna, artykuły prasowe

10. Działalność świetlicy szkolnej

 

2016-2021

Dyrektor, nauczyciel świetlicy

Dokumentacja pracy świetlicy

 

6. Szósty obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, promocja szkoły

a) zakładane cele w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym, rodzicami i absolwentami:

-        szkoła posiada dobrą opinię w środowisku, promuje swoje osiągnięcia, włącza się w życie kulturalne i tradycje środowiska lokalnego

-        szkoła współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi  w realizacji zadań statutowych

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze –

-        szkoła bierze udział w imprezach środowiskowych

-        szkoła prowadzi na bieżąco stronę internetową i facebook-a

-        w prasie lokalnej ukazują się artykuły na temat sukcesów i działalności szkoły

-        w imprezach organizowanych przez szkołę bierze udział duża liczba uczestników

c) zadania do realizacji:

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja  potwierdzająca realizację zadania

1. Prowadzenie strony internetowej i facebook-a

2016-2021

Informatyk, nauczyciele

Strona www, facebook

2. Prowadzenie kroniki szkolnej

2016-2021

Nauczyciel- opiekun

Kronika szkolna

3. Umieszczanie artykułów o działalności szkoły w prasie lokalnej

2016-2021

Nauczyciele

Artykuły prasowe

4. Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez gminę

2016-2021

Nauczyciele

Artykuły prasowe, kronika szkoły

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami: Samorząd gminy, Sanepid, Nadleśnictwo, Straż Pożarna, GOK, Policja, Ośrodek Zdrowia, , Gminna Biblioteka Publiczna,

2016-2021

Dyrektor, nauczyciele

Kronika szkoły, strona internetowa, , zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych

6. Eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią

2016-2021

Wychowawcy, nauczyciele

Tablice szkolne, strona internetowa,  facebook

7. Aktywny udział rodziców w życiu szkoły- udział w uroczystościach, wycieczkach, drobnych remontach i innych działaniach

2016-2021

Dyrekcja, wychowawcy

Podziękowania dla rodziców

     

Koncepcja Pracy Szkoły ma być podstawą funkcjonowania i rozwoju szkoły przez najbliższe  5 lat. Należy jednak na bieżąco monitorować, analizować i modyfikować przyjętą Koncepcję Pracy Szkoły. Szczegółowe zadania i sposoby realizacji będą uwzględniane w rocznych planach  pracy szkoły.

Z Koncepcją Pracy Szkoły należy systematycznie zapoznawać całą społeczność szkolną.

Sposoby informowania i uzyskiwania informacji zwrotnej:

1) posiedzenia Rady Pedagogicznej

2) zebrania z rodzicami

3) spotkania z Radą Rodziców

4) apele szkolne

5) zajęcia lekcyjne (m.in. godziny wychowawcze)

6) strona internetowa szkoły

7) artykuły w prasie lokalnej

8) indywidualne rozmowy

9) ankiety, arkusze diagnostyczne, sprawozdania itp.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
  Żarnowo Drugie 1
  16-300 Augustów
 • 0876436805

Galeria zdjęć