Nawigacja

Wewnątrzszkolny System Oceniania Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Program Wychowawczy Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Plan pracy szkoły 2017/2018 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Program profilaktyki Wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Dokumenty szkolne

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

 w Żarnowie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.    Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1.    Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

2.    Kadencja Rady trwa rok.

3.    W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4.    Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

 

II. Wybory do Rady

§ 4

1.    Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2.    Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.

3.    Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4.    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 6

1.    Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

2.    Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 7

1.     Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

 

III. Władze Rady

§ 8

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

§ 9

1.    Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.    Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.    Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.    Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

§ 10

 

2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców

 

IV. Posiedzenia Rady

§ 11

1.    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2.    Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.

3.    Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 12

1.    Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.

2.    Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3.    W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.    Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 13

1.    Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.    Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 14

1.    Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.    W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 17

1.    Członkowie Rady mają prawo:

1).   Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

2).   Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.

3).   Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2.    Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

 

 

 

VII. Fundusze Rady

§ 18

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 19

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 20

Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)   Dyrektor

2)   Rada Pedagogiczna

3)   Samorząd Uczniowski

§ 21

1.    Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.    Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§ 22

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Żarnowo dn. 01.09.2007 r.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
    Żarnowo Drugie 1
    16-300 Augustów
  • 0876436805

Galeria zdjęć