Nawigacja

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Plan pracy szkoły 2017/2018 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Dokumenty szkolne

Regulamin Pracy

REGULAMIN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Regulamin pracy ustala organizacje i porządek w procesie pracy u pracodawcy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników.


§ 2.

1.     Regulamin pracy obowiązuje pracowników, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.

2.     Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika, zostanie dołączone do akt osobowych.

3.     W sprawach nie uwzględnionych w regulaminie pracy obowiązują przepisy           

Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.


§ 3.

1.     Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć dyrektora szkoły.

2.     Przez używanie     w regulaminie określenia „kierownictwo” należy rozumieć   ścisłe kierownictwo placówki, reprezentowane przez dyrektora lub wyznaczonego w drodze zarządzenia (doraźnego) zastępcę.


§ 4.

1.     Dyrektor szkoły zobowiązany jest na bieżąco przyjmować pracowników w sprawach skarg i wniosków.


2.     Żaden pracownik nie może ponosić ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia wniosku lub skargi, chyba, że skarga uznana została prawomocnym wyrokiem przez organ wymiaru sprawiedliwości za przestępstwo lub wykroczenie.
§ 5.

1.     Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy udziela dyrektor szkoły lub pisemnie upoważnione przez niego osoby.


2.     Bez zgody dyrektor szkoły lub pisemnie przez niego upoważnionej osoby nie można wydać na zewnątrz, ani udostępnić nieupoważnionym osobom dokumentów i ich kserokopii zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i państwowe, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.


II. PODSTAWOWE OBOWIAZKI PRACOWNIKA


§ 1

1. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę a także wykorzystywać w pełni czas na pracę zawodową.

2. Do podstawowych obowiązków pracowników należy w szczególności:

a)     rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

b)    przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy ustalonego porządku  oraz czasu pracy,

c)     dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

d)    przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

e)     przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników,

f)      przejawianie należytej dbałości o urządzenia stanowiące własność oświaty, zabezpieczenie po zakończeniu pracy urządzeń, narzędzi pracy, wyłączenie odbiorników prądu, zamykanie pomieszczeń i odnoszenie kluczy do pokoju nauczycielskiego,

g)     przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i gospodarczej oraz dóbr osobistych współpracowników i uczniów określone w odrębnych przepisach

h)    palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,

i)       podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,

j)       dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,

k)     używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej,

l)       właściwie odnosić się do przełożonych, współpracowników, uczniów i ich rodziców,

ł)   niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku, albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, niezwłocznie ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie

m)  pracownicy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać swoim przełożonym o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy

n)    pracodawca powiadamia pracowników nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pisemnej informacji na temat:

-         obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, wynikającej z zastosowanego systemu czasu pracy,

-         częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę

-         urlopie wypoczynkowym, czyli zasadom jego udzielania w postaci planu lub porozumienia z pracownikiem na temat terminu wykorzystania urlopu,

-         długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, która wiąże strony stosunku pracy

o)    każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń do nauki i ich wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów oraz do uporządkowania miejsca pracy,

p)    do podstawowych praw pracowników zakładu pracy należy:

- gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając przełożonego, zachowując prawo do wynagrodzenia,


§ 2

Rażącym naruszeniem przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności:

1) złe i niedbałe wykonywanie pracy, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

2) nieprzybycie do pracy, spóźnianie sie do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

3) stawianie sie do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy,

4) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

5) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników oraz klientów,

6) niewykonywanie poleceń przełożonych,

7) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

8) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej pracodawcy.


§ 3

Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1pkt. 1 KP uważa sie w szczególności:

1) samowolne opuszczenie stanowiska pracy lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy,

2) stawienie sie do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy,

3) stawienie sie do pracy w stanie odurzenia narkotykowego i używanie narkotyków w miejscu pracy,

4) uporczywe naruszanie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 4.

1. W razie podejrzenia lub stwierdzenia, że pracownik naruszył obowiązek trzeźwości, bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić  go do wykonywania pracy i przebywania na terenie szkoły.

2. W razie podejrzenia naruszenia obowiązku trzeźwości i sprawności psychofizycznej  pracownik może być poddany odpowiednim badaniom .

3. Pracownik ponosi koszty badania w przypadku ich pozytywnego wyniku .

4. Pracownik uprawniony jest do żądania przeprowadzenia odpowiednich badań , jeżeli nie zgadza się z zarzutami przełożonych .

5. Obowiązek dbałości o przestrzeganie zasad trzeźwości i dokumentowanie jego naruszeń spoczywa na dyrektorze szkoły .III. ZAKRES OBOWIAZKÓW PRACODAWCY


§ 1.

1. Pracodawca ma obowiązek w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących prace z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2) organizować prace w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

3) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność  związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

4) przeciwdziałać mobbingowi,

5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

8) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie  warunki sprzyjające  przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

9) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

10) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

11) prowadzić dokumentacje w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,


2.Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.


 3.Przed przystąpieniem do pracy, nowo przyjmowanego pracownika, dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik zapoznaje  z obowiązującymi przepisami w zakresie :

    

1. "Równe traktowanie w zatrudnieniu" / Kodeks Pracy Art. 183a /,

     2. Ryzyka zawodowego , które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach  ochrony przed tymi zagrożeniami

przez złożenie przez pracownika czytelnego podpisu i daty


IV. POSTANOWIENIA DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY, ŁADU I PORZADKU


§ 1.

1. Pracownik przybywający do pracy obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie własnoręcznym podpisem na liście obecności przed ustaloną godziną rozpoczęcia pracy. Zajęcia dydaktyczne wpisywane są do dzienników zajęć.

2. Pracownik powinien przebywać na swoim stanowisku pracy. Nie jest dozwolone niczym nie uzasadnione opuszczanie stanowiska. Jeśli pracownik z ważnych przyczyn musi opuścić teren zakładu pracy w czasie pracy, godzinę  wyjścia i powrotu powinien zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

3. Przebywanie pracownika na terenie zakładu poza godzinami pracy dozwolone jest tylko po wyrażeniu na to zgody przełożonego.


§ 2.

Zabronione jest wykonywanie na terenie zakładu pracy przez pracownika jakichkolwiek prac na rachunek prywatny bez uprzedniej zgody pracodawcy. Zakaz dotyczy także pracy wykonywanej poza godzinami pracy.


§ 3.

Używanie telefonów służbowych dla celów prywatnych dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody przełożonego. Koszty prywatnych połączeń telefonicznych powinny zostać pokryte przez pracownika.


§ 4.

1. Niedozwolone jest palenie tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych zakładu pracy.

2. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach wyodrębnionych, odpowiednio oznakowanych i przystosowanych do tego celu.


§ 5.

1. Pracownik jest obowiązany zawiadomić swojego przełożonego o wszelkich przeszkodach w procesie pracy.

2. Po zakończeniu pracy pracownik jest obowiązany uporządkować swoje miejsce pracy, schować narzędzia pracy i dokumenty w miejscu na ten cel przeznaczony oraz sprawdzić, czy pozostawione pomieszczenie nie stanowi zagrożenia pożarowego.
§ 6.

Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wszelkich zmianach w stanie rodzinnym, warunkujących nabycie lub utratę właściwych świadczeń.

§ 7.

1. Pracownik jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy dotyczącej funkcjonowania pracodawcy jak np. stan finansów,  struktury organizacyjnej,

wysokości wynagrodzeń (w tym własnego) oraz wiadomości stanowiących tajemnicę służbową.

§ 8.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do przekazania wszystkich należących do pracodawcy przedmiotów, które zostały mu powierzone, w stanie uporządkowanym, osobie upoważnionej lub przełożonemu.


§ 9.

1. Pracodawca ma prawo wydawać zarządzenia wewnętrzne w zakresie organizacji pracy i porządku w procesie pracy, a pracownicy są obowiązani wykonywać te zarządzenia.

2. Pracodawca ma prawo wydawać decyzje i polecenia pracownikom w zakresie organizacji pracy i porządku w procesie pracy, a pracownicy są obowiązani wykonywać te decyzje i polecenia.V. ODPOWIEDZIALNOSC MATERIALNA PRACOWNIKÓW


§ 1.

1. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę

2. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły sie do jej powstania albo zwiększenia. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.3. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi

odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy.

Jeżeli nie można ustalić stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.

4. Odszkodowanie ustala sie w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesiecznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

5. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.


§ 2.

Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

§ 3.

1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Od tej odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

2. Powierzenie pracownikowi składników majątku pracodawcy zostaje potwierdzone na piśmie.
VI. SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY


§ 1.

1. Ilekroć w przepisach regulaminu pracy jest mowa o:

1) dobie– należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna prace zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) tygodniu– należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.


2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

3. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

4. Na pisemny wniosek pracownika pracującego w nocy, o których mowa w ust. 3,

pracodawca informuje właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.


§ 2.

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na jego terenie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań.

2. Czas pracy pracowników wynosi od poniedziałku do piątku 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Soboty są dniami wolnymi od pracy w 5-dniowym tygodniu pracy.

3. Rozpoczęcie pracy od poniedziałku do piątku następuje o godzinie 7:30, a zakończenie – o godzinie 16:00.

4. Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin

przysługuje prawo do 15 minut płatnej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy. O terminie wykorzystania przerwy decyduje bezpośredni przełożony.

5. Pora nocna trwa 8 godzin pomiędzy godzina 22:00 a godzina 6:00 dnia następnego.

6. Praca w godzinach nadliczbowych może nastąpić w szczególnych przypadkach na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Decyzje w sprawie pracy pracownika w godzinach nadliczbowych podejmuje każdorazowo przełożony w formie pisemnej. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać  przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

7. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,

9. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi. Za prace w niedziele i święta uważa sie prace wykonywaną pomiędzy godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 następnego dnia.
VII. TERMIN, MIEJSCE, CZAS I CZESTOTLIWOSC WYPŁATY

WYNAGRODZENIA

§ 1.

1. Pracownicy pedagogiczni otrzymują wynagrodzenie płatne  pierwszego dnia miesiąca, pozostali pracownicy otrzymują wynagrodzenie płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

2. Za pisemną zgoda pracownika wynagrodzenie wypłaca sie w formie przelewu na

rachunek bankowy wskazany przez pracownika.

3. Pracownik jest obowiązany do nieujawniania nikomu wysokości swojego wynagrodzenia.

§ 2

1.Szczegółowe warunki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania ustala regulamin wynagradzania.


VIII. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOSCI W PRACY


§ 1.

1. Pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego o przyczynie i

przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.


2. W razie niestawienia sie do pracy, poza przypadkami o których mowa w ust. 1, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienie może nastąpić osobiście, telefonicznie, faxem, poczta elektroniczną, przez inne osoby lub pocztą. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa sie datę stempla pocztowego.


3. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14,

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia sie, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policje lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotacje potwierdzająca stawienie się pracownika na to wezwanie,

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny,

6) zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji.


4. W razie spóźnienia się do pracy, pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie spóźnienia. Bezpośredni przełożony podejmuje decyzje w sprawie usprawiedliwienia spóźnienia do pracy.
IX. ZWOLNIENIE OD PRACY


§ 1.

1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

2. Pracodawca, miedzy innymi, jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

1) wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,

2) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,

3) wezwanego w celu wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sadowym lub przed organem ds. wykroczeń (łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),

4) na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,

5) na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych,

6) będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także na szkolenie pożarnicze (w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),

7) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stacje krwiodawstwa w celu oddania krwi.

Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stacje krwiodawstwa okresowych badan lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.


§ 2.

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w razie:

1) ślubu pracownika – przez 2 dni,

2) urodzenia sie dziecka pracownika – przez 2 dni,

3) ślubu dziecka – przez 1 dzień,

4) zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma, macochy – przez 2 dni,

5) zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – przez 1 dzien.


§3.

1. Na pisemny wniosek pracownika, bezpośredni przełożony może udzielić mu zwolnienia od pracy, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń w procesie pracy.

2. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pracownik nie zachowuje prawa do

wynagrodzenia.

3. Na pisemny wniosek pracownika, za zgodą bezpośredniego przełożonego, pracownik może odpracować czas zwolnienia od pracy udzielonego z ważnych przyczyn osobistych.


4. Czas odpracowania, o którym mowa w ust. 3 nie jest czasem pracy w godzinach

nadliczbowych.


X. ZASADY UDZIELANIA URLOPÓW


§ 1.

1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu

wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec sie prawa do urlopu.

2.W zakresie urlopów wypoczynkowych w odniesieniu do pracowników nie będących nauczycielami, stosuje się przepisy „Kodeksu pracy”, w odniesieniu do nauczycieli stosuje się przepisy „Karty Nauczyciela”,

3. Wymiar urlopu ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględnia okresy zatrudnienia i okres nauki.

4. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

5.Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony tak, aby co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany  udzielić  na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

7. Dyrektor szkoły może odwołać pracownika z urlopu, gdy jego obecność w szkole jest konieczna i usprawiedliwiona okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili udzielenia urlopu.

8. Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym powinien być udzielony do końca pierwszego kwartału roku następnego.

9. Na pisemny wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami dyrektor szkoły może udzielić urlopu bezpłatnego .

10. W przypadku urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż trzy miesiące dyrektor szkoły może z ważnych przyczyn odwołać pracownika z tego urlopu .
XI. ODPOWIEDZIALNOSC PORZADKOWA


§ 1.

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) kare upomnienia,

2) kare nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie sie do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować karę pieniężną.

3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia sie tego naruszenia.

4. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

5. Karę uważa sie za niebyłą i wzmiankę o niej usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.


XII. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA PRZED POŻAREM


§ 1.

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

4) Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


§ 2.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać sie wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan urządzeń, i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy,

4) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać sie badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym i stosować sie do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące sie w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3.

Kandydat do pracy przed przystąpieniem do pracy przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na podanym stanowisku. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych

warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej bezpośrednio po

rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą.


§ 4.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać sie od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.


§ 5.

1. W trakcie szkolenia wstępnego specjalista bhp zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy u pracodawcy.

2. Pracodawca jest obowiązany  zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o prace z pracodawcą.

3. Pracodawca zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

przeprowadzane jest raz na 3 lata.

6. Szkolenie okresowe dla pozostałych pracowników przeprowadzane jest raz na 6 lat.

7. Wykazy osób podlegających szkoleniu podstawowemu oraz okresowemu pracodawca ustala odrębnie.

§ 6.

1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

2. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 do regulaminu.


XIII RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

§ 1

1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do

szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,

orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony

lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.


2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek

sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w punkcie 1.


3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z

kilku przyczyn określonych w punkcie 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.


4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w punkcie 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.


 5.  Przejawem dyskryminowania w rozumieniu punktu 3 jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego

traktowania w zatrudnieniu,

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).


6.  Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).


 § 2

1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem pkt.

2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej

lub kilku przyczyn określonych w  § 1 pkt 1, którego skutkiem jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych

świadczeń związanych z pracą,

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje

zawodowe - chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.


2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegające

na:

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 1 pkt

 1, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej

wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru

czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu

na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,

4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia

kwalifikacji zawodowych - z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.


3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania

podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans

wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku

przyczyn określonych w § 1 pkt 1, przez zmniejszenie na korzyść takich

pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.


4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi

naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych

związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje

w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika

stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.


 § 3

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

 § 4

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia

zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.XIV. WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM


§ 1.

1. Pracodawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie szczególnej ochrony pracy kobiet.

2. Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.


XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 1.

1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników .

2. Zmiany w regulaminie wprowadza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników w trybie określonym w punkcie 1.

2. Pracodawca obowiązany jest zapoznać nowych pracowników  z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem u niego pracy z potwierdzeniem tego faktu przez zainteresowanegoAktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
    Żarnowo Drugie 1
    16-300 Augustów
  • 0876436805

Galeria zdjęć